Telefon: 514 841 255 E-mail: biuro@wolne-slowa.pl Zajęcia stacjonarne oraz ONLINE!

Kurs online dla uczniów klas ósmych przygotowujący
do egzaminu ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty to często pierwsza i bardzo ważna próba w życiu młodego człowieka. Konieczność realizacji obszernej podstawy programowej nie zawsze pozwala nauczycielom na częstą pracę z arkuszem egzaminacyjnym na lekcjach języka polskiego w szkole. Proponuję kurs, w czasie którego ósmoklasista nauczy się, jak pracować z arkuszem oraz powtórzy i utrwali materiał objęty wymaganiami w formie zadań egzaminacyjnych.

Informacje o kursie:

 • Zajęcia będą się odbywały online w maksymalnie ośmioosobowych grupach.
 • Kurs składa się z co najmniej 20 zajęć raz w tygodniu po 90 minut według terminarza.
 • W dniu egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego odbędą się ostatnie zajęcia polegające na omówieniu arkusza.

W czasie kursu będą ćwiczone ogólne umiejętności wymagane na egzaminie, między innymi:

 • czytanie ze zrozumieniem;
 • rozpoznawanie rodzajów i gatunków literackich;
 • stosowanie środków stylistycznych;
 • wyrażanie własnej opinii;
 • dbałość o język i znajomość zasad.

Szczególna uwaga będzie zwrócona na:

 • powtórzenie materiału objętego wymaganiami egzaminacyjnymi;
 • tworzenie wypowiedzi pisemnych w różnych formach gatunkowych;
 • wybór właściwych motywów, bohaterów lub utworów w kontekście zadań egzaminacyjnych;
 • zadania dotyczące przekształceń tekstu i formułowania pytań;
 • sposób realizacji zadań w arkuszu.

Nauczyciele w szkołach realizują podstawę programową według indywidualnych planów, dlatego na zajęciach będziemy pracować zgodnie z przygotowanym przeze mnie schematem, który często nie będzie pokrywał się z tym, co w danym czasie jest na lekcjach języka polskiego w szkole. Obowiązkowe lektury omawiane są w toku nauki w klasie siódmej i ósmej w różnych terminach. W związku z tym na zajęciach będziemy odnosić się do tekstów literackich, w tym również lektur, jednak utwory obowiązkowe w klasach 7-8 nie będą całościowo omawiane w czasie kursu, gdyż wymagałoby to od uczniów czytania lektur we wskazanym przeze mnie terminie, który mógłby różnić się od tego wymaganego w szkole. Nie oznacza to jednak, że utwory obowiązujące na egzaminie, będą pomijane. Zadania do ćwiczeń skonstruowane są w taki sposób, by utrwalać również treści lektur. Zaś ostatnie zajęcia przed egzaminem będą w całości poświęcone obowiązkowym tekstom.

Mając na uwadze wskazane elementy, kursu nie można traktować jako korepetycji z języka polskiego.

Uwaga! Uczeń co najmniej raz w miesiącu będzie musiał wykonywać zadanie domowe np. napisać odręcznie pracę lub zrobić ćwiczenia powtórzeniowo-utrwalające. Wszystkie zadania rzetelnie sprawdzę, ocenię i omówię z uczniem, natomiast rodziców poinformuję o wynikach.

Zaleta zajęć online:

 • oszczędność czasu i pieniędzy w związku z brakiem konieczności dojazdu;
 • możliwość uczestnictwa w zajęciach pomimo choroby lub wyjazdu;
 • dostęp do materiałów w wersji elektronicznej przez cały okres trwania kursu.

Uwaga! Zajęcia nie będą nagrywane.